Egyéb kategória

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1. 1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Kombi Plusz Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 12597598-2-42, székhely: 1101 Budapest, Kőbányai út 49. B. ép., képviselő: Száler Endre Péter) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) bármely, természetes vagy jogi személlyel, vagy egyéb hasonló jogalannyal, mint fogyasztóval (a továbbiakban: Fogyasztó) kötött szolgáltatási szerződésre vonatkozó, a Szolgáltató által alkalmazott általános szerződési feltételeket tartalmazza. A Fogyasztó a szolgáltatás megrendelésével kifejezetten elfogadja az ÁSZF-ben leírtakat. A szolgáltatás tárgya a Szolgáltató által nyújtott piknik- és szabadidős szolgáltatás.

1.2. A szerződés alapján Szolgáltató az általa előre meghatározott, Fogyasztó által megrendelt szolgáltatás teljesítésére, a Fogyasztó a szolgáltatás átvételére, és a szolgáltatási díj megfizetésére köteles.

2. A szerződés létrejötte, a szolgáltatási díj fizetése

2.1. Fogyasztó a szolgáltatást a Szolgáltató által működtetett secretpicnics.hu internetes oldalon rendelheti meg. Egyéb módon történő rendelésleadásra lehetőség nincs.

2.2. A szolgáltatás megrendeléséhez az alábbi adatok megadása szükséges: név, email cím, megrendelt szolgáltatás részletei (stílus, létszám, helyszín). Az adatok hiánytalan kitöltése nélkül a szolgáltatás megrendelésére nincs lehetőség.

2.3. Fogyasztó a kiválasztott szolgáltatást az „Ilyen pikniket szeretnék” gombra kattintva rendelheti meg, melyet követően Szolgáltató a Fogyasztó által megadott e-mail címre egy megerősítő e-mailt küld a megrendelt szolgáltatás részleteiről (különös tekintettel a megrendelt szolgáltatás időpontjára). A szerződés a Szolgáltató által, a Fogyasztó részére megküldött e-maillel jön létre.

2.4. A Fogyasztónak az ÁSZF 1.2. pontja szerinti fizetési kötelezettsége a szerződés létrejöttével keletkezik.

2.5. A szolgáltatási díj kiegyenlítésére online módon, banki átutalással van lehetőség, a Szolgáltató UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000416-30090007 számú bankszámlájára. Szolgáltató a szolgáltatási díjról díjbekérőt állít ki, és küldi meg Fogyasztó részére, a 2.2. pont szerint megadott e-mail címre. Fogyasztó a díjbekérő megküldésétől számított 8 napon belül köteles a szolgáltatási díjat kiegyenlíteni, de legkésőbb a szolgáltatás teljesítését megelőző harmadik munkanapon.

2.6. A szolgáltatás teljesítését követően Szolgáltató végszámlát ad ki, a díjbekérő terhére.

2.7. A Fogyasztó fizetési késedelme esetén minden késedelmes napra a Ptk. szerinti késedelmi kamatok kerülnek felszámításra. Bármely fizetési kötelezettség vonatkozásában a felek megállapodnak, hogy a Ptk.-val ellentétben a másik szerződő félnek címzett és szabályosan kézbesített írásbeli fizetési felszólítás az elévülést megszakítja. Szabályosan kézbesítettnek tekintik a szerződő felek valamely nyilatkozat személyes átadását, illetve a címzett lakcímére, székhelyére történő postai úton való megküldését. utóbbit abban az esetben, ha a másik fél a küldeményt igazoltan átvette, vagy a küldemény „átvétel megtagadva“, „elköltözött“ jelzéssel érkezik vissza. utóbbit abban az esetben, ha a másik fél a küldeményt igazoltan átvette, vagy a küldemény „átvétel megtagadva“, „elköltözött“ jelzéssel érkezik vissza.

3. Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a Fogyasztó érdekeit ellátva teljesíti.

3.2. Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljes időtartama alatt Szolgáltató utasításainak megfelelően jár el.

3.3. Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt birtokába kerülő bármilyen, Szolgáltató tulajdonát képező eszközt rendeltetésének megfelelően használ. Az eszközökben történő szándékos károkozás esetén Szolgáltató kártérítésre jogosult.

4. A szerződés megszűnése, elállás joga

4.1. A Szolgáltató e-mail útján történő értesítéssel jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben Fogyasztó nem teljesíti az ÁSZF 2.5. pontja szerinti fizetési kötelezettségét, az ott meghatározott határidőben.

4.2. Fogyasztó e-mail útján történő értesítéssel jogosult elállni a szerződéstől. Amennyiben az elállás a szolgáltatás megkezdését megelőző 10 napon túl történik, úgy Szolgáltató a teljes szolgáltatási díj visszafizetésére köteles. Amennyiben Fogyasztó a szolgáltatást megelőző 3. és 10. nap között áll el a szerződéstől, úgy Szolgáltató a teljes szolgáltatási díj 70%-ra lesz jogosult, a maradék 30%-ot köteles visszafizetni Fogyasztó részére. Amennyiben a Fogyasztó a szolgáltatás teljesítését megelőző 72 órán belül áll el a szerződéstől, úgy a teljes szolgáltatási díjat köteles megfizetni Szolgáltató részére.

4.3. Felek rögzítik, hogy vis maior esetén bármely Fél jogosult elállni a szerződéstől, a szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége nélkül. Felek vis maiornak minősítik különösen:

4.3.1. A kedvezőtlen időjárási viszonyokat;

4.3.2. A Szolgáltató, vagy Fogyasztó oldalán felmerülő olyan betegség, mely kizárja, vagy korlátozza a szolgáltatás teljesítését;

4.3.3. Bármely Fél halálát.

4.4. Szolgáltató a szolgáltatási díj visszafizetésének kötelezettsége nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha tudomást szerez arról, hogy Fogyasztó nem tett eleget az ÁSZF 5.3. pontja szerinti kötelezettségének. Amennyiben a jelen pont alapján Szolgáltatónak bárminemű kára keletkezik, Fogyasztó köteles azt megtéríteni.

5. Adatvédelmi rendelkezések

5.1. A Fogyasztó a szolgáltatás megrendelésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait kezelje. A hozzájárulás megadása a szerződés létrejöttéhez kötelező.

5.2. Szolgáltató jogosult megőrizni a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat a szerződés teljesítését, vagy megszűnését követő 5 évig. Ezen határidő lejárta után Szolgáltató köteles a Fogyasztó minden adatát törölni, kivéve, ha Fogyasztó újabb szerződést kötött a Szolgáltatóval.

5.3. A Fogyasztó a szolgáltatás megrendelésével hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy Szolgáltató részére hírleveleket, vagy egyéb megkereséseket küldjön. A hozzájárulás megadása a szerződés létrejöttéhez nem kötelező.

5.4. A Fogyasztó az 5.2. pont szerinti hozzájárulását bármikor, e-mailben megküldött értesítés útján jogosult visszavonni. A Szolgáltató az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul köteles a Fogyasztó azon adatait törölni, melyek a hírlevél küldéséhez szükségesek.

5.5. Szolgáltató magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

6. Szavatosság

6.1. Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint szavatolja, hogy a megrendelt szolgáltatáshoz szükséges engedélyekkel rendelkezik, tevékenységét jogszerűen, az élelmiszerbiztonsági szabályzást betartva végzi.

6.2. Szolgáltató szavatolja, hogy a Fogyasztó személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényeknek (különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre), illetve további jogszabályoknak megfelelően kezeli, a Fogyasztó hozzájárulásával. A Szolgáltató adatkezelését a külön íven szövegezett Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

6.3. Fogyasztó szavatolja, hogy az ÁSZF 2.2. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis adatot nem ad meg, felel azok valóságtartalmáért. Ellenkező esetben Szolgáltatót elállási jog illeti meg az ÁSZF 4.4. pontja szerint. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a szerződés létrejöttekor a megadott adatok valóságtartalmát.

7. Panaszkezelés

7.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitáikat elsősorban békés úton, egyeztetéssel rendezik.

7.2. A Fogyasztó hivatalos panaszt az secretpicnics@gmail.com e-mail címre nyújthat be. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a beérkezett panaszokat 30 napon belül kivizsgálja, és arra Fogyasztó részére választ ad.

7.3. Fogyasztó jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez fordulni.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Szolgáltató a Fogyasztónak az ÁSZF elolvasására és megértésére megfelelő időt biztosított. Fogyasztó a szolgáltatás megrendelésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit részletesen, mindenre kiterjedően megvizsgálata és megismerte, és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

8.2. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogrendje, így különösen a Ptk., valamint egyéb, a Szerződés hatálybalépésekor hatályos jogszabályok irányadóak. A jelen ÁSZF 2019. április 04. napján lép érvénybe és hatályba. Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor szabadon módosítani, azonban a Fogyasztóra annak az ÁSZF-nek a szövege az irányadó, amely a szolgáltatás visszaigazolásának idejében érvényben és hatályban volt. Felek ettől akkor térhetnek el, ha az új változatot Fogyasztó kifejezetten el nem fogadta. Fogyasztó ezúton kifejezetten elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben leírtakat.

Utoljára frissítve: 2019.04.24.

ÁSZF bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva